நீங்கள் வாழ்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமா ?
அதை அடையும் ஆற்றல் உங்களிடத்தில் தான் உள்ளது

தமிழகத்தின் Best Life Awareness Coach

Prasanna Venkatesan நடத்தும் 3 Week Challenge-ல் பங்கு கொள்ளுங்கள்

உங்கள் வாழ்க்கை மேம்பாட்டிற்காக , வாழ்வின் அர்த்தம் புரிவதற்காக , வாழ்வின் நோக்கம் புரிவதற்காக , உங்கள் நேர்மறை எண்ணங்கள் அதிகரிப்பதற்காக , உங்கள் ஆற்றலின் செயல்திறன் வெளிப்பட , இணையுங்கள் 3 வார சவாலில்
Banner-13Feb2021-1200x400
"Our biggest strength is our ability to change"
Transform
Your Life In 3weeks

Reserve your seat to success Today

11th Aug 2021 (Wed) - 31st Aug 2021 (Tue)

5AM - 6AM

Trusted By

+
Action Takers

Choose Your
Calender

7th July – 27th July | 5AM to 6AM |Full

11th Aug – 31st Aug | 5AM to 6AM | Book Now | Filling Fast

Your mind is a powerful thing,
when you fill it with positive thoughts,
your life will start to change

"Push yourself no one else is going to do it for you"

Bring A Change In Your Life In 3 Week

LEARN LIVE FROM HOME

RS : 504 /-

3 Week Live Online Classes

*All Timing in Indian Standard Time

As this is a live session, we have limited seats.

Book your seats before it goes full.

Purpose

Most of the people are not able to succeed because they fail to understand their life purpose. Many entrepreneurs get stuck and fail to grow because they fail to embrace change

Discipline

Motivation gets you started, discipline gets you going. 21 days all it takes in life to form a habit and 90 days of disciplined practice makes it a life style

Strength

All of us are born with inherent strengths, one has to identify, work on it consistently to succeed in life. Failures are stepping stone to success. Success comes from holding your strength in adverse times…

People who can participate and get benefited

Anyone above 18 years of age and has the intent to shape up their life into a meaningful one.

For Students – It helps them to get razor sharp focus to tune their thinking to look at the larger picture.

For Entrepreneurs – It assists them with enablers to look at life in a different perspective and powers them with the skill of problem solving and decision making

For Office Goers/Field Workers/Sales & Marketing Fraternity – It boosts their morale and empowers them with confidence to face challenges and overcome it. It helps them understand to “Live the Moment”

For Home Makers & Elderly Ones – Get more out of life. Get your wings to spread. Get ready to add more value

For the Rest of the World – Join and witness the better version of YOU

Feedback From Participants

3 WEEK POWER PACKED LIFE AWARENESS
SCHEDULE FOR EVERYONE

From Altering Your Attitiude To Becoming A Unique Person

Benefits of this Program

3 Week online program comes with..

Know Your Life Awareness Coach

- Prasanna Venkatesan

Farmer | Entrepreneur | Executive Coach | Strategist | NLP Practitioner

I have coached hunderds of professionals and have done over 250+ meetings on life awareness.

Converting Hopeless Ends to Endless Hope is the purpose of my life. With 24 years of rich experience backing across various domains, I am on a mission to transform the lives of “A Million People by impacting them to bring in a Positive Change in their Mindset & Outlook”

Every Day’s session has been designed with lot of conviction to meet the needs of the people who would attend. I firmly believe that every person has a lot of potential and it has to be unleashed by kindling their energy.

Basic things we miss in life is explained in a detailed way with illustrious examples and clear actionable to make one get benefited from the program to sharpen all the traits that we need to improve and scale up.

Prasanna Venkatesan – Performance driven mentor & Coach having conducted over 1000 sessions in various corporates across India and abroad. He has participated and taken part in various leadership conclaves conducted in Budapest /Switzerland/Bangkok/Dubai/Singapore/Malaysia/Vietnam by Global leaders.

Prasanna Venkatesan holds Masters in Business Administration, Post Graduate Diploma in Sales & Marketing from NIIT, EDP in Professional Sales Management from XLRI and Executive Program in Business Management from IIM-Kolkota.

 

Glimpses of Happy Moments

Click the Sign-Up button now and book your slot!

By the end of the program, you will feel more confident to seize the moment.

This program has changed many lives and you could be next. 

Top FAQs

How should I prepare for this session ?

Pen, Paper and an inquisitive mind is all you need to understand the blueprint of this session.

Is online session interactive or only one-sided?

All our online sessions are highly interactive!
You will not only enjoy live video and audio but also interact with the coach in 3 different ways:

1. You can press the raise hand icon at end of the session, so that the coach addresses your query.
2. You can write comments which are visible to other participants.
3. You can ask your coach to un-mute you at the end of the session.

Who all can attend this session?

This session is for Business people,Entrepreneur,Sales Persons,Employees,House wife,Students and all others interested.

Who will conduct the session?

This live session will be conducted by Prasanna Venkatesan.

How will I join the online session?

Post-booking you will receive an email from the our support desk, with the Zoom access link.

Do I need to download any app for this live session?

Yes! Please download the Zoom application and Telegram application. Post-booking check your e-mail for the
link; in case if you do not receive one, send an email on info@3weekchallenge.in / challenge3week@gmail.com

Will I get a reminder before the session begins?

Yes, 24 hours before the live session begins, you will receive an email.

Will I get a certificate after attending the session?

You will get a certificate on completion of the course.

 

Our Products

Hurry Up!

ONLY LEFT